Marka Türleri

Marka Türleri

Markalar, kullanım amacına, sahiplerine, tanındığı çevreye veya tescilin etkili olduğu coğrafi alana göre çeşitlendirilebilse de Marka KHK tescile konu markaları dört ana başlıkta toplamıştır.

Bunlar tescili talep edilen emtialara göre ticaret ve hizmet markalarıyla birlikte sahipleri ve işlevlerine göre ortak ve garanti markalarıdır.

Ortak ve garanti markası dışında sahiplik durumuna göre –her ne kadar Marka KHK’da belirtilmesede- ferdi marka tanımı da yapılmıştır.

Konusuna Göre Markalar

Bu markalar tescil içeriğine göre ticaret ve hizmet markaları olarak iki ana başlıkta incelenmektedir. Ticaret markaları da kendi içinde fabrika ve ticaret markaları olarak ikiye ayrılmaktadır.

  – Ticaret Markası

Emtia markaları olarak da adlandırılan bu markalar fabrika markaları ve ticaret markaları olarak kendi içinde iki farklı koşulda tanımlanmaktadır.

Fabrika markaları, malın üretildiği fabrika tarafından o fabrikanın sahibi bulunduğu markanın kullanılmasıyla oluşturulan markalardır.

Ticaret markaları ise malın üzerine konan markanın, malı üreten fabrikaya değil malı ticarete sunan işletmeye ait olması halinde söz konusu olur.

31 Hukuki olarak ise Marka KHKY’nin 8. maddesine göre bir işletmenin imalatı ve/veya ticaretini yaptığı malları, diğer işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir şeklinde tanımlanmaktadır.

İlk 34 sınıf içinden herhangi biri veya birçoğu veya tamamı için tescil başvurusu yapılan markalar ticaret markaları olarak Enstitü siciline kaydedilmektedir. Ticaret markası, marka koruması sağlanan ilk marka türüdür.

 – Hizmet Markası

Hizmet sektörünün önemine rağmen, marka hakkındaki ilk hukuki düzenlemeler ticaret markalarına yönelik olmuştur.

Hizmet markalarının uluslararası düzeyde korunması ilk olarak Paris Sözleşmesi’nde 1958 yılında Lizbon’da yapılan değişiklikle mümkün olmuştur.

Hizmet markası 551 sayılı Markalar Kanunu’nun kapsamına alınmamıştır.

Marka KHKY’nin  9. maddesine göre bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırmaya yarayan her türlü işaret şeklinde tanımlanmıştır.

Tekinalp kısaca hizmetleri tanıtmak ve ayırt etmek için kullanılan markalar hizmet markalarıdır tanımını kullanmıştır.

Ticaret markasından farklı olarak 35–45 sınıf arası bir ya da daha çok ya da tamamı için yapılan tescil başvuruları Enstitü siciline hizmet markaları olarak kaydedilmektedir.

  – Sahiplerine ve İşlevlerine Göre Markalar

Sahipleri ve işlevlerine göre markalar da kendi arasında üçe ayrılmaktadır. Bunlar ferdi markalar, ortak marka ve garanti markalardır.

  – Ferdi Marka

Bir üretim, ticaret veya hizmet işletmesine ait olup onun tarafından kullanılan markadır. Bununla birlikte, üzerinde iştirak veya müşterek hak sahipliğinin bulunması markanın ferdiliği durumunu değiştirmez.

  – Ortak Marka

Ortak marka, Marka KHKY’nin 4. maddesine göre; bir sözleşme çerçevesinde tüzel kişilerin veya tüzel kişilik getirmeksizin bir araya gelen gerçek kişilerin oluşturduğu birliğe dâhil işletmelerce üretilen mal ve/veya hizmetleri, diğer işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu işletmelerce ayrı ayrı kullanılabilen işaretler şeklinde tanımlanmaktadır.

Ortak marka tescilinin amacı küçük çaplı üretim yapan ve aynı bölgede yer alan üreticilerin tek bir isimle üretim veya ticaret yapmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ortak marka başvurusunda ayrıntıları Marka KHKY’de belirtilen teknik şartname de başvuru belgelerine eklenmelidir.

  – Garanti Markası

Marka KHKY’nin 4. maddesine göre; marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış birçok işletme tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir şeklinde tanımlanmaktadır.

Garanti markasının marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmelerin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaklanmıştır.

Garanti markasında da ortak markada olduğu gibi ayrıntıları Marka KHKY’de belirtilen bir teknik yönetmelik mevcuttur.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

BİZE ULAŞIN

HARİTADAKİ YERİMİZ